top of page

Blue Flash 10/2022

Een nieuw Flex Plan voor 2023-2027


Het huidige Flex plan loopt eind dit jaar af samen met de ruling en dus was het nodig dat de werkgever en de vakbonden weer rond de onderhandelingstafel gingen zitten. Het werd vooral een strijd voor behoud van voordelen.
Eerst en vooral is er de beslissing om over te gaan naar een volledig elektrisch wagenpark. Het is duidelijk dat deze beslissing, genomen op groepsniveau, - willens nillens - ook in België moest doorgevoerd worden. Dus werd al enkele maanden geleden beslist en gecommuniceerd om vanaf 01/10/2022 over te schakelen naar een elektrisch wagenpark. En dit nog voor de onderhandelingen afgerond waren… Een beslissing die voor heel wat mensen een impact zal hebben.


Vervolgens werd er met leaseprijzen en kortingen gegoocheld alsof het niets was. Van “leaseprijs -30%” naar “TCO -10%” en terug om dan te moeten horen dat dat eigenlijk hetzelfde is. Ondertussen zagen mensen die in een bestelling proces zaten, de prijsniveaus verspringen terwijl ze in de tool bezig waren….


Uiteraard moet het allemaal wat minder kosten voor de bank, en dus wordt de factuur doorgeschoven naar de werknemer. Met een lagere korting voor de wagens als gevolg. U kan maar beter uw wagen nog dit jaar bestellen, want vanaf 1 januari daalt de Flex korting van 25% naar 20% voor de fleetwagens.


Dit betekent meteen voor alle personen met een functiewagen die destijds een budget kregen een inlevering van loon. Wij betreuren dan ook dat we niet voldoende steun vonden bij onze partners om meer in te zetten op een indexering van het Flex budget samen met een herziening van de budgetten voor functiewagens !


Dit brengt ons naadloos bij het volgende probleem namelijk de financiering van deze type wagens. Heel wat personeelsleden zullen over onvoldoende Flex budget beschikken om “hun droomwagen” aan de schaffen. Geen nood! ING denkt aan u en heeft al een oplossing klaar! U kan tot 500 euro overhevelen naar uw Flex vanuit uw baremiek loon.


Wij willen u alvast waarschuwen dat een dergelijke keuze niet ondoordacht mag gebeuren !

  • Eerst en vooral is uw Flex Budget niet geïndexeerd !Uit onze enquête blijkt heel duidelijk dat 48% van de bevraagden dit niet wisten !!! Dit is bijna niet te begrijpen en we roepen de werkgever dan ook op om hier duidelijk en correct rond te communiceren.

  • Een overdracht is onherroepelijk en onomkeerbaar !

  • De impact gaat veel verder dan alleen de index. De compensatie voorzien in de CAO bij een overdracht compenseert niet volledig alle loon verlies! (neem contact op met uw afgevaardigde indien u hier meer informatie over wil !).

  • Een overdracht van baremiek naar Flex zal uw evolutie van uw Flex nog verder afremmen (= vicieuze cirkel !). Ook hier is de compensatie in de cao maar éénmalig op het moment van overdracht !

  • Onthoud dat Flex budget fiscaal niet wordt beschouwd als loon ! Met alle gevolgen vandien.

Conclusie:

De ACLVB heeft zich lang beraad over het feit dat zij dit voorstel zou onderschrijven. Zeker gezien de actualiteit over de koopkracht. Voor ons is duidelijk dat dit nieuwe plan geen verbetering is ten opzichte van wat bestond. Het feit dat een bepaalde fractie al snel communiceerden dat zij zou tekenen, ontkrachte de positie van de vakbonden om een debat ten gronde te voeren over de toekomst van het flex plan en de evolutie ervan, hetgeen wij betreuren.


Verder wijst onze bevraging onder onze afgevaardigden en het personeel uit dat de meningen verdeeld zijn. Elkeens belang is verschillend.


Wij vonden het belangrijk dat er veiligheidsmechanismen werden ingebouwd om de schade te beperken. Zo kan men niet onder de sector barema’s gaan en is de keuze om baremiek over te zetten maar tijdelijk mogelijk. (contacteer onze afgevaardigde alvorens u deze keuze maakt !).


Uiteindelijk is het voor ons belangrijk dat u in eer en geweten en met kennis van de consequenties een VRIJE KEUZE kan maken om al dan niet in te gaan op dit nieuw aanbod.


Ook het feit dat het geen verplichting meer is om baremiek over te dragen naar de Flex, zoals bij aanvang van de onderhandelingen het geval was , maakt dat wij besluiten om mee instappen in deze cao zodat wij een goede verdere opvolging van de uitvoering van deze cao afspraken door ING kunnen verzekeren.


MedExel

De cao van 21 maart 2021 voorzag reeds een verbetering van het Medexel aanbod. Deze cao werd niet onderschreven door de ACLVB. De reden hiervoor was dat de cao ging over een verdoken herstructurering verpakt in een brede mediacampagne over de invoering van 50%-50% telewerk bij ING. Vandaag weet iedereen wel hoe de vork in de steel zit!


Er werden ook geen concrete inhoudelijke modaliteiten vastgelegd in deze cao voor wat betreft MedExel . Gewoon een lege doos dus!


Omdat de ACLVB deze cao dan ook niet onderschreven heeft werden wij geweerd uit de verdere opvolging van deze cao voor wat betreft deze “belofte” in verband met MedExel. Alleen de ondertekenende partijen worden verder uitgenodigd om de cao verder uit te werken. Na anderhalf jaar opvolging door de ondertekende partijen werd er geen vooruitgang geboekt. Dat kan ook niet, want MedExel wordt beheerd door alle vakbonden en niet door één bepaalde fractie.


Gevolg: Terug bij af ! Het dossier kwam terug op de onderhandelingstafel, mede om de bittere pil van het nieuwe Flex plan te doen slikken, teneinde het geheel te verkopen als een positief verhaal.


We zijn blij dat de ACLVB weer actief heeft kunnen meewerken aan verbeteringen van het aanbod van MedExel met een concrete invulling en eindresultaat deze keer ! Uiteraard komen deze verbeteringen van de dekking samen met een verhoging van de bijdragen. We betreuren dat ING niet bereid is om ook haar tussenkomst in deze premie te verhogen noch om de discount van 25% toe te kennen voor deze keuze in de Flex.. Alleen het fiscaal voordeel is voor ING van tel. Een geste van bank naar het personeel had hier zeker op zijn plaats geweest!


Conclusie:


Gegeven het feit dat er nu wel een verbeterd voorstel op tafel ligt met de VRIJE KEUZE voor de financiering (en meerkost) via het flexbudget of met nettoloon heeft de ACLVB besloten om deze cao mee te onderschrijven teneinde een goede opvolging van onze fractie over de implementatie ervan te waarborgen.


Heeft u nog vragen? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur uw mail naar: BE-CGSLB-ACLVBComments


bottom of page