top of page

Blue Flash 04/2023

Werken bij ING kan uw gezondheid schaden

In februari werd een collectief ontslag aangekondigd van mensen met een score “need to improve” op de laatse evaluaties. Er werden 689 mensen dit label opgeplakt. 120 daarvan zullen verzocht worden onmiddellijk de firma te verlaten. De anderen kunnen maar beter maken dat ze uit de gevarenzone komen.
ING heeft niet beter gevonden om hiervoor de procedure van de 2de kans te gebruiken. Een procedure die eerder bedoeld was om mensen aan boord te houden en bij te sturen bijvoorbeeld door een taalcursus op te leggen bij onvoldoende kennis van de landstalen. Deze procedure wordt nu 180° gedraaid door ING en is een middel geworden om mensen naar de exit te leiden.


Ook een aantal langdurige zieken, wil ING door middel van de procedure 2de kans de laan uitsturen. Dit is momenteel onder luid protest van de vakbonden weer afgevoerd.


In de ondernemingsraad van 16 maart 2023, werd voor de afdeling departement DBPI en Logistics een nieuw “vrijwillig vertrekplan” doorgevoerd. “Als Piloot”.

Zij werd een maand eerder, in de OR van februari, reeds aangevoerd doch na luid protest van ACLVB plots als confidentieel bestempeld en vervolgens via een omweg langs de Nationale Syndicale Delegatie terug opgevoerd in de OR van maart. Kunst en vliegwerk ten top. Feit is dat geen enkele vakbond dit plan onderschreven heeft en dus wordt het éénzijdig doorgevoerd door de bank. Er is noch een juridisch noch een syndicaal kader, met andere woorden – er zijn geen spelregels. Dit liet ACLVB optekenen in de OR als reactie op de aankondiging.


De directie formuleerde als antwoord deze interventie dat het voor hun geen spel was. Inderdaad. Indien er geen spelregels zijn, kan je moeilijk van een spel spreken. Het is ING dus bittere ernst!


En nog is het niet genoeg. ING broedt op mogelijk nog ander pistes. Maar onder het embargo van confidentialiteit, worden de vakbonden de mond gesnoerd.

Al deze maatregelen komt boven op de CAO Evoluties en begeleidingsmaatregelen van maart 2021, die ACLVB destijds weigerde te tekenen. Deze CAO werd in de Pers verkocht onder het mom van de invoering van een Telewerk systeem 50%-50% bij ING. De ACLVB werd afgeschilderd alsof we tegen het telewerk zijn. Iedereen weet nu waarover die CAO werkelijk gaat.


Het blijft stil bij de andere fracties die deze cao ondertekenden. Deze bevat een clausule dat de ondertekenende partijen de sociale vrede zullen bewaren. En dat verklaart veel. Bovendien wordt een uppercut uitgedeeld aan wie zich toch wil roeren.


Feit is dat al deze nieuwe initiatieven de CAO van maart 2021 verder uithollen. Voor het eerst geeft de directie toe dat deze CAO ziekmakend is door de verschillende Job-2-Job processen. Veel mensen werden al meerdere keren door de mangel gehaald.

En dus hoopt ING met “het vrijwillig vertrek plan” de kans te bieden aan de moe getergde en ziekgemaakte werknemer om toch te vertrekken, mits het afkloppen, zoals een worstelaar op de Tatami, die nog net niet het bewustzijn verliest na een onhoudbare wurggreep.

Het vreemd is dat ING nu zelf de touwtjes in handen wil houden en gaat bepalen wie mag vertrekken of wie niet. Met andere woorden, daar waar in 2016 meer dan 3000 mensen de deur werd gewezen – goed of niet goed profiel - probeert ING nu de goede elementen te “gijzelen” door zich te ontdoen van de zwakkeren. Dit heet dan Performance management of anders gezegd: The Battle of the Fittest.


Toeval of niet al deze maatregelen komen op het moment dat de CAO van maart 2021 haar laatste jaar ingaat. Voor 2023 stelt deze cao dat er geen garanties zijn voor het aanbieden van een nieuwe job voor elke job die verdwijnt. En dus treden de uitbetalingsmodaliteiten van deze CAO in werking bij een nieuwe aankondiging. Wil ING zich door bovenvermelde initiatieven op een goedkopere manier van haar werknemers ontdoen?


Zijn de absenteïsme cijfers te hoog, en wil zij zo de situatie kunstmatig corrigeren?

Of wil ING al anticiperen op een nieuwe aankondiging van personeelsreductie in 2024 en riskeert zij om opnieuw in een Wet Renault scenario te vallen ? en gaat zij daarom nu al een snelheid hoger schakelen?


Alle vakbonden zien in ieder geval een significante stijging van het aantal exit dossiers!


Verder heeft ING aangekondigd dat zij terug naar een systeem van 50%-50% telewerk wil. Ze wil haar werknemers verplichten om opnieuw meer tijd door te brengen op bureau. Nieuwe studies tonen aan dat telewerken dan toch niet zo gezond blijkt te zijn. En dus opnieuw een bevestiging dat de CAO’s van maart 2021 niet de gezondste waren van de laatste jaren. “Well Being” - er is het woord en er is de praktijk…


Feit is, dat u maar beter zelf over uw gezondheid waakt.


Verder geven wij mee dat een ontslag “in onderlinge toestemming” niet licht overwogen moet worden. Het vrijwillig vertrek raden wij, nog steeds, volledig af. Zij is mogelijk niet zonder gevolgen voor uw sociale zekerheid.


Heeft u verder vragen contacteer dan zeker één van onze afgevaardigden.


Onrust in Business Banking? (vrije visie,eigen stem)

Na de OR-vergadering van 17 maart 2022 over de Business Banking Strategie heeft er een heuse herstructurering plaatsgevonden in het kader van de beroemde "Route 24".

De doelstellingen van dergelijke aankondigingen zijn blijkbaar altijd lovenswaardig: "Empowering people to stay a step ahead in life and business".


Maar wat is de werkelijkheid? Is het echt om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen, nadat ze veranderingen in hun gedrag hebben waargenomen ... of is er sprake van een gedragsevolutie die meer dan aangemoedigd wordt door de bank die aandringt op "doe het zelf"? Het is geen geheim dat ING streeft naar "digital first". De ambitie is inderdaad deze: "Digital first, Remote when possible, Face-to-face when needed". Een "Route 24" die ongetwijfeld te veel "vereenvoudigt" en die zeker niet voldoet aan de vraag van alle klanten, die soms eenvoudig advies verwachten met een echte contactpersoon, bij gebreke waarvan ze naar de concurrent gaan.

Een cijfer dat de realiteit van vandaag illustreert? Het marktaandeel van ING in hypotheken bedroeg ten tijde van Record Bank XX% en is gedaald tot X%! Met de steun van de CLT (waarvan sommige al beginnen te herstructureren), nieuwe digitale aanbiedingen, de oprichting van BSET (Business Service Expert Team), een groot aantal medewerkers die in het RAC- (Retail Advice Center Mortgage) zijn aangenomen, maar het is niet zeker dat deze nieuwe bric-a-brac echt aan de verwachtingen van de klanten voldoet. Waarschijnlijk slechts een deel van hen.

Waar staan we een jaar later? De druk op het personeel is er niet minder op geworden en valt van bovenaf als een koude douche. Sommige managers aarzelen niet om medewerkers die net hun doelstellingen voor het jaar hebben gekregen, aan te klagen, ook al is het jaar al begonnen: "Als jullie de gestelde doelen niet halen, hoef je van de manager geen inspanning te verwachten!

Het directe gevolg voor het personeel: toenemende demotivatie, collega's die letterlijk barsten en anderen die het bedrijf verlaten om hun vaardigheden aan te bieden aan een andere werkgever die er met meer respect voor de werknemer het beste van kan maken.


Winstpremie / Collectieve premie

Dit voordeel wordt uitbetaald op 28 april 2023 (na goedkeuring van de rekeningen op de Algemene Vergadering)
Toekenningsvoorwaarden

 • Minstens drie maanden anciënniteit hebben op 04/01/2023 (met een contract van bepaalde of onbepaalde duur). Je moet dus ten laatste op 04/10/2022 aangeworven zijn, om in aanmerking te komen.

 • Het bedrag wordt aangepast naar rata van de werkelijke prestaties en de daarmee gelijkgestelde periodes in 2022. Er wordt dus rekening gehouden met deeltijds werk en niet-gelijkgestelde afwezigheden.

De nettobedragen van de som van de winstpremie en van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel vind je terug via People Services "Winstpremie / Collectieve premie


! Op je fiscale fiche 281.10 staat het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel onder de rubriek 242. Die vermelding laat de fiscale administratie toe het wettelijk vastgelegde maximale aftrekbare bedrag te verifiëren. Dat bedrag zet je in de rubriek 1242 van je belastingaangifte (of 2242 als je je aangifte invult met je partner).


Fietsvergoeding

De fietsvergoeding voor de verplaatsingen woon- werkverkeer zullen vanaf mei opgetrokken worden naar 27 cent per kilometer. ING gaat hiermee in op de vraag van ACLVB om verder in te zetten op duurzaamheid en haar voortrekkersrol waar te maken.
Ook de budgetten voor de Lease fietsen zullen opgetrokken worden naar 6000 euro voor gewone elektrische fietsen en 8000 euro voor speedpedelecs.

Meer gedetailleerde communicatie hierover volgt binnenkort.


Wij maken als vakbond ook werk van jouw leven naast het werk


Bij ACLVB zetten we onze leden centraal.

Een persoonlijke aanpak vinden we enorm belangrijk, net zoals onze vier kernwaarden: vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Daarom willen wij je niet alleen bijstaan in werkgerelateerde kwesties, maar ook in je leven naast je job. Van fiscaliteit tot de huurwetgeving, van premies en tegemoetkomingen tot digitale ondersteuning.


Ontdek hieronder welke thema's deel uitmaken van onze 360° dienstverlening.

 • Digitale ondersteuning

 • Rechten als huurder of verhuurder

 • Samenlevingsvorm

 • Bijverdienste

 • Erfenis

 • Grensarbeid

 • Premies en tegemoetkomingen

 • Loopbaan

 • Fiscaliteit

 • Mobiliteit


Wij wensen jullie alvast een prettige vakantie en fijne Paasdagen.コメント


bottom of page