top of page

Blue Flash 01/2024

Het nieuwe jaar is ondertussen al stevig ingezet.

Namens alle ACLVB-afgevaardigden wensen wij jullie het allerbeste toe. Een goede gezondheid voorop ! Dit is zeker een aandachtspunt bij ING !

Zoals het driekoningenlied bejubeld , worden bij aanvang van het jaar de centen geteld 😊.

Het woord koopkracht is nu al het woord van het jaar. Maar voor wie is er echt een toename van de koopkracht ?

Wij zetten graag nog eens alles op een rijtje zodat u door het bos de bomen nog ziet:

 

Indexatie van de lonen :


Het loon van januari, uitbetaling 31/01/2024, geïndexeerd met 0,21% dankzij de index

De indexatie van de lonen is bij ING een tweemaandelijks fenomeen. Dit is zo op sectorniveau afgesproken. Een aanpassing kan zowel omhoog als omlaag (wat gelukkig niet zo vaak gebeurt).

Deze indexatie, sorry koopkrachtstijging,  is van toepassing op iedereen.


Jaarlijkse loonsverhoging:


In januari wordt het baremiek salaris jaarlijks of tweejaarlijks verhoogd met een brutobedrag dat overeenstemt met de nominale verhoging van de sectorbarema’s. Je Flex Budget stijgt op dat moment ook.  (meer details via People Services)!
ervaringsbarema-pc310---2024
.pdf
Download PDF • 84KB

Maaltijdcheques +1 euro :


Wij schreven in september vorig jaar al dat de maaltijdcheques er niet zouden komen. De gesprekken hierover op federaal niveau worden geblokkeerd door de groene en rode vakbonden! (Zij wensen veeleer een verhoging in het loon).

Dit is jammer want dit was een koopkracht voorzien voor iedereen, recurrent en definitief verworven.  (220 € netto/jaar) .

In de plaats werd een éénmalige compensatie voorzien van 200 euro onder de vorm van consumptiecheques.

Dit is geen koopkracht voor iedereen. Mensen die in 2023 geen heel jaar gewerkt hebben krijgen een Pro Rata uitbetaald. Mensen aangeworven vanaf 2024 zelfs niets!

Bovendien zal deze premie niet meetellen in de berekening van een eventuele ontslagvergoeding waar de maaltijdcheques wèl mee in worden opgenomen.  Waardoor ING eigenlijk dit uitbetaald bedrag in 2023 recupereert bij een eventueel ontslag. Budgetneutraliteit heet dit tegenwoordig...

Wij vinden dit dus geen evenwaardige compensatie, hetgeen telkens opnieuw werd beloofd aan de onderhandelingstafel indien de maaltijdcheques er niet zouden komen.

Twee maten, twee gewichten...

 

 

Subsidie 1 euro voor soep, dagschotel en vegetarische schotel:


Deze subsidie is uiteraard enkel van toepassing in de gebouwen die beschikken over een bedrijfsrestaurant. We spreken hier over een debiet van 100-200 op dagbasis per item en per gebouw.

Een koopkrachtstijging voor een beperkt publiek dus.

Maar eerlijk is eerlijk, alle beetjes helpen, ook voor de spijsvertering.

 

Telewerkvergoeding:


Het plafond van de vergoeding werd verhoogd van 85€ naar 110€. (+ forfaitair uitbetaald)

In het eisenpakket van ACLVB tijdens onderhandelingen van de zomer van 2023, stond een verzoek om een gelijke behandeling van alle personeelsleden voor deze vergoeding en dus ook de eis om de mensen met een representatievergoeding voortaan een telewerkvergoeding toe te kennen van 110€-115€ en dit boven op de representatievergoeding.

Bovendien vroegen we om over te gaan tot een forfaitaire uitbetaling ervan.  

De werkgever is hierop ingegaan met het toekennen van enerzijds het plafond en anderzijds het forfait voor iedereen.

Wij zijn afgeknapt op het feit dat de laatste en ultieme inspanning van de werkgever (van 100 € naar 110 €) alleen werd toegekend aan de mensen zonder representatievergoeding. De gelijke behandeling is er dus niet. Mensen met een representatievergoeding liepen dus 120 € netto koopkracht mis!

Opnieuw twee maten en twee gewichten...

 

Fietsvergoeding:


De fietsvergoeding verhoogd van 0,27 € naar 0,35€ vanaf januari 2024. We vinden het vreemd dat dat zowel in de communicatie van de directie als van sommige vakbonden er geen melding wordt gemaakt dat er eveneens een fiscaal plafond van 2500 euro wordt ingevoerd. Mogelijk wordt dit plafond nog dit jaar verhoogd. Is momenteel voorwerp van discussie binnen de regering

Dit plafond wordt overschreden indien je meer dan 7142 kilometer doet met de fiets. Elke afgelegde kilometer daarboven in het kader van woon-werkverkeer wordt dus belast aan uw marginale aanslagvoet.


Let op! Vanaf het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is de fietsvergoeding enkel nog vrijgesteld als uw beroepskosten forfaitair berekend worden. Als u in uw belastingaangifte kiest voor de aftrek van werkelijke beroepskosten, hebt u vanaf het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) dus geen recht meer op deze vrijstelling. (* Bron FOD Financiën)

 

Vervroegd vertrek & aanvaard vertrek:


De ACLVB agendeerde in de commissie Sociale Wetten van januari het feit dat de uitkering voor een vervroegd vertrek zwaarder belast wordt en dat de mensen onvoldoende duidelijke informatie ontvangen. De directie informeerde dat de vergoeding voor collega’s die instappen in het systeem van vervroegd vertrek, zal worden uitbetaald als vervangingsinkomen  (code 1271-87 / 2271-57).

De simulatietool die ter beschikking gesteld wordt door ING, vermeldt enkel brutobedragen. Gezien de fiscale situatie van persoon tot persoon kan verschillen is het onmogelijk om nettobedragen mee te delen.

We kregen de toezegging dat de FAQ op het intranet zullen aangepast worden met meer verduidelijking.

Wij raden alvast aan om een simulatie te doen van uw persoonlijke situatie. Wist u dat ACLVB leden hiervoor beroep kunnen doen op de 360° diensten van ACLVB ?

Kan men nog veranderen ?

Voor ING is een keuze ingebracht in het systeem definitief en onherroepelijk. Voor vrijwillig vertrek kan ING evenwel weigeren, voor vervroegd vertrek kan enkel een uitstel gevraagd worden door ING.

Indien vrijwillig vertrek niet aanvaard wordt door de manager, kan het personeelslid vooralsnog kiezen voor vervroegd vertrek (als men voldoet aan de voorwaarden !).

Met andere woorden, het personeelslid engageert zich. ING iets minder.

Het is uiteraard evident, vanuit juridisch standpunt, dat er pas een overeenkomst is op het moment dat hiervoor een officieel document wordt ondertekend.

 

Sociale Verkiezingen 2024:2024 wordt het verkiezingsjaar bij uitstek!

Naast de Federale, Regionale en Europese verkiezingen en de Lokale en Provinciale verkiezingen worden er ook dit jaar Sociale Verkiezingen georganiseerd. Bij ING gaan deze door van 15/05/2024 (8u) tot en met 22/05/2024 (11u).

Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas wanneer alle mogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over.

Wil je je mee inzetten en ons team komen versterken ? Voel je het kriebelen maar nog niet overtuigd? Neem dan zeker contact op met een ACLVB afgevaardigde!
De beschermingsperiode van de kandidaten vangt aan tussen 14 en 27 januari 2024


Kandidaten die opkomen bij de sociale verkiezingen, genieten van een bepaalde bescherming tegen ontslag. Die vangt aan in de periode tussen 14 en 27 januari 2024, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum in mei 2024. 

De bescherming tegen ontslag is zelden de hoofdreden voor het syndicaal engagement van een werknemer of werkneemster. Toch is die bescherming welkom, niet alle werkgevers blijken immers te willen begrijpen hoe het spel van het sociaal overleg gespeeld wordt. 


Behoud vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid tijdens je verlof (nieuw vanaf 1/01/2024)


Als je ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, en daarbij een aantal verplichtingen naleeft, zal je de verlofdagen op een later moment nog kunnen opnemen. Op het moment van de ziekte zal de kwalificatie van de afwezigheid omgezet worden naar een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Deze regel van herkwalificatie geldt ook in het geval van moederschapsrust, omgezette moederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder, afwezigheid wegens sociale promotie, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof.

Bovendien zal je, indien je in de onmogelijkheid verkeert om je wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen, die - onder bepaalde voorwaarden - naar de volgende twee vakantiejaren kunnen overdragen. Die overdracht zal enkel toegestaan zijn wanneer je je wettelijk verlof onmogelijk kon opnemen tijdens het vakantiejaar omwille van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, omgezette moederschapsrust bij hospitalisatie of overlijden van de moeder, profylactisch verlof, geboorteverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof of pleegouderverlof.


Heeft u nog verdere vragen ? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur een mail naar BE-CGSLB-ACLVB 

コメント


bottom of page