top of page

Blue Flash O9/2023


CAO 2023 -2025 ... Wat staat er ons te wachten ?

Het waren zeker geen gemakkelijke onderhandelingen maar uiteindelijk is er een definitief voorstel. Een voorstel te nemen of te laten. Er is geen ruimte meer voor discussie of onderhandelingen en er moet weldra beslist worden’. Alvorens het verdict valt is het onze plicht om jullie zo goed en zo kwaad mogelijk als het gaat te informeren.

De uiteindelijk CAO is onderverdeeld in 4 Collectieve Arbeidsovereenkomsten : 1. Business Evoluties 2. Diverse bepalingen 3. Koopkrachtpremie 4. Niet-recurrente resulaatsgebonden voordelen


I Business Evoluties

Aangezien de huidige collectieve arbeidsovereenkomst ophoudt te bestaan op 31 december 2023*,zijn er onderhandelingen gevoerd met de personeelsvertegenwoordigers teneinde een kader van evoluties en begeleidingsmaatregelen te scheppen. Het staat echter in de sterren geschreven dat er transformaties in de nabije toekomst zullen gebeuren. ING gaat bewust de term "herstructurering" uit de weg en spreekt liever van "evoluties", maar we mogen zeker niet de impact onderschatten op het personeel. Een impact waar we nog geen duidelijke cijfers over hebben op het aantal personeelsverminderingen. We hebben dan ook samen met de sociale partners getracht de schade zoveel mogelijk te beperken en extra begeleidingsmaatregelen ter beschikking te stellen. We hebben voor alle duidelijkheid nog niet ondertekend. *De CAO van 2021 dat ACLVB niet had ondertekend (lees ook " de oudste goocheltruc is dat van de afleiding en de illusie)


Aanvaard vertrek

Het aanvaard vertrek geeft een werknemer tewerkgesteld in een afdeling welke het voorwerp uitmaakt van een aankondiging in de Ondernemingsraad waarvoor een evolutie is aangekondigd (die een vermindering van het aantal voltijds equivalenten met zich meebrengt de mogelijkheid om in overleg met de Bank binnen een relatief korte periode en met inachtneming van de conventionele vergoedingen zoals voorzien in deze CAO), de Bank te verlaten. Het verzoek tot een aanvaard vertrek wordt toegekend mits het vertrek van de werknemer de continuïteit van de activiteiten van de afdeling niet in gevaar brengt. De Partijen komen overeen dat indien het aantal verzoeken inzake een aanvaard vertrek niet meer bedraagt dan de beoogde vermindering en het aantal aanvaarde vertrekken bijgevolg de continuïteit van de activiteiten niet in gevaar brengen, zal de Bank de ingediende verzoeken niet weigeren. Indien het aantal verzoeken de beoogde vermindering overschrijdt, bevestigt de Bank dat zij een weloverwogen keuze zal maken op basis van objectieve criteria[. Indien het verzoek tot aanvaard vertrek wordt goedgekeurd, wordt de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer in onderling akkoord beëindigd mits betaling van de vergoedingen die overeenstemmen met de hetzelfde vertrekpakket als bij een plaatsingsproces namelijk de wettelijke opzegvergoeding en de bruto anciënniteitspremie.

Vervroegd vertrek in geval van een lange loopbaan

Is van toepassing op werknemers die tewerkgesteld zijn in een afdeling waarin toekomstige evoluties zijn aangekondigd in de Ondernemingsraad en die op het moment van de aanvraag voor een vervroegd vertrek in geval van lange loopbaan voldoen aan de volgende voorwaarden: · deel uitmaken van een aangekondigde transformatie én op het einde van het jaar waarbinnen de evolutie werd aangekondigd maximaal 4 jaar verwijderd zijn van de vroegst mogelijke pensioendatum (My pension) ; · minstens 10 jaar anciënniteit in dienst zijn van de Bank en/of een entiteit die deel uitmaakt van ING Groep; · een loon ontvangen of een aanvulling bij een sociaal voordeel toegekend ten laste van de Bank of een entiteit die deel uitmaakt van ING Groep. We preciseren tevens dat vervroegd vertrek bij een lange loopbaan ook mogelijk is in geval van de aankondiging van een project zonder vermindering van het aantal voltijds equivalenten, maar met gevolgen voor de plaats van tewerkstelling en/of de functie. Het vervroegd vertrek in geval van een lange loopbaan geeft de werknemer die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet recht op een volledige schorsing van de prestaties tot en met de 1ste dag van de maand die volgt op de datum waarop hij recht heeft op zijn wettelijk vervroegd pensioen, waarna de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord wordt beëindigd. In afwijking van de voorgaande alinea is de conventionele schorsing van prestaties gewaarborgd voor een periode van drie jaar (looptijd CAO). In de praktijk betekent dit dat een werknemer die voldoet aan de voorwaarden, maar wiens wettelijk vervroegde pensioendatum voor het einde van de gewaarborgde periode van 3 jaar valt, tot het einde van de gewaarborgde periode van 3 jaar gebruik kan blijven maken van de vervroegde vertrekregeling in geval van lange loopbaan, zonder evenwel de wettelijke pensioendatum te kunnen overschrijden. Gedurende de periode van volledige conventionele schorsing van prestaties ontvangt de werknemer een maandelijkse vergoeding die als volgt wordt vastgesteld op basis van het laatste vaste bruto maandloon dat de werknemer ontving vóór de aanvang van de conventionele schorsing van prestaties: · 50% van het laatste vaste bruto maandloon indien de werknemer tussen 10 en dan 25 jaar anciënniteit heeft op het ogenblik dat de schorsing een aanvang neemt; · 60% van het laatste vaste bruto maandloon indien de werknemer tussen 25 en minder dan 30 jaar anciënniteit heeft op het ogenblik dat de schorsing een aanvang neemt; · 70% van het laatste vaste bruto maandloon als de werknemer meer dan 30 jaar anciënniteit heeft op het ogenblik dat de schorsing een aanvang neemt. Deze vergoeding wordt bepaald op het ogenblik dat de schorsing een aanvang neemt. Dit bedrag kan niet gewijzigd worden tot de effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Gedurende de periode van de volledige conventionele schorsing van prestaties kan de werknemer, met inachtneming van het toepasselijke beleid van de Bank, met voorafgaande toestemming van de Bank een andere beroepsactiviteit uitoefenen. De periode van volledige conventionele schorsing van prestaties zal gelijkgesteld worden met arbeidsprestaties voor alle aanvullende pensioenplannen binnen de Bank, met uitzondering van de plannen die worden beheerd door de OFP Aanvullende Plannen van ING België.

Plaatsingproces

In de loop van een project kunnen functies worden gecreëerd, gewijzigd, geschrapt en/of in aantal gereduceerd, kan de plaats van tewerkstelling worden gewijzigd en/of kunnen de uurroosters veranderen. Om ervoor te zorgen dat de juiste werknemer de meest adequate functie krijgt, stelt de Bank voor om een plaatsingsproces in te voeren dat aan de volgende principes voldoet: · het proces is vrijwillig. Het is aan de werknemer om te kiezen uit de beschikbare functies binnen zijn eigen afdeling · de kandidaat die het meest geschikt is voor de functie wordt gekozen door de manager op basis van objectieve criteria. In het geval dat de aangekondigde evolutie uitsluitend een vermindering in FTE’s inhoudt zonder andere wijzigingen, en dat de beoogde vermindering wordt gerealiseerd door middel van andere begeleidingsmaatregelen, zal het plaatsingsproces niet plaatsvinden en zullen de betrokken werknemers hiervan op de hoogte worden gebracht. Na aankondiging in de Ondernemingsraad, is de procedure inzake het plaatsingsproces reeds bepaald. Duurtijd beperkt om werknemers zo snel mogelijk zekerheid te bieden over hun toekomst Wettelijke ontslagvergoeding (zonder aftrek van 4 weken outplacement) en anciënniteitspremie. Intensieve begeleiding van de ene baan naar de andere (inclusief Inplacement + Outplacement) Geen medische mismatches meer Mismatch alleen mogelijk bij plaatsing in niet gelijkwaardige functie


II Diverse bepalingen


Fietsvergoeding : die wordt toegekend voor het traject van en naar het werk (ook toegekend bij gebruik van een elektrische fiets of speed pedelec) te verhogen tot het maximale vrijgestelde bedrag en verbinden zij zich ertoe ingeval van toekomstige aanpassing van het fiscaal plafond en socialezekerheidsplafond en dit bedrag automatisch aan te passen aan dit nieuwe plafond (Actueel € 0.27) Maaltijdcheques : Vanaf 1 januari 2024 wordt de bijdrage in de maaltijdcheques als volgt bepaald: · werkgeversbijdrage, die momenteel overeenstemt met 6,91 EUR, wordt verhoogd naar 7,78 EUR · werknemersbijdrage, die momenteel overeenstemt met 1,09 EUR, wordt verhoogd naar 1,22 EUR. Bijgevolg zal vanaf die datum de nominale waarde van iedere maaltijdcheque 9 EUR bedragen. Telewerkvergoeding : Vanaf 1 januari 2024 wordt de dagelijkse telewerkvergoeding van 7,50 EUR, geplafonneerd op 85 EUR per maand, afgeschaft en vervangen door een telewerkvergoeding bestaande uit een vast forfaitair bedrag van 110 EUR per maand voor een voltijds tewerkgestelde werknemer. Dit bedrag wordt geproratiseerd in functie van de arbeidstijd van de betrokken werknemer. Medexel : Vanaf 1 januari 2024 zal de indexatie berekend op door de werkgever betaalde bijdrage ten laste van deze laatste zijn. Voor zover als nodig wordt er gepreciseerd dat de indexatie berekend op de door de werknemer betaalde bijdrage ten laste van deze laatste blijft. Bedrijfsrestaurant : Vanaf 1 januari 2024 wordt een aanvullende subsidie van 1 EUR toegepast op de dagschotel, de vegetarische dagschotel en de dagsoep in de bedrijfsrestaurants in de hoofdgebouwen van Brussel, Louvain-La-Neuve en Gent. ). In het voorstel ligt er geen garantie op tafel dat de prijzen niet zouden verhogen omwille van de blijvende inflatie. Landingsbanen en aanvullend pensioen : van toepassing op alle werknemers die met de Bank verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en die hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van een landingsbaan voor oudere werknemers in toepassing van de CAO nr. 103 en van wie de landingsbaan een aanvang neemt in de periode lopende van 1 maart 2021 tot en met 29 februari 2028. De Bank verbindt zich ertoe om voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot 80% of 50% in het kader van een landingsbaan voor oudere werknemers in toepassing van de CAO nr. 103, het bedrag van de werkgeversbijdragen in de aanvullende pensioenplannen gedurende de volledige periode van de landingsbaan (overeenkomstig artikel 23 van deze CAO), te bepalen op basis van het arbeidsregime dat van toepassing was onmiddellijk voorafgaand aan de vermindering van de arbeidsduur in toepassing van de CAO nr. 103, volgens de volgende voorwaarden: de gelijkstelling zal slechts ten vroegste plaatsvinden met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt. Aan de werknemers die met de Bank verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die 60 jaar of ouder zijn en die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking in het kader van een landingsbaan voor oudere werknemers in toepassing van de CAO nr. 103 en van wie de modaliteiten van de landingsbaan een aanvang nemen in de periode lopende van 1 maart 2021 tot en met 29 februari 2028, wordt een maandelijkse toeslag van 200 EUR bruto toegekend. 4-dagen week : De Bank verbindt zich ertoe de mogelijkheid te onderzoeken om maatregelen in te voeren m.b.t. de flexibiliteit van de arbeidsorganisatie, zoals de 4 dagen-week of een wisselend regime overeenkomst de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2023 voor de periode 2023-2024. Anciënniteitspremie : De Bank verbindt zich ertoe om de mogelijkheden te onderzoeken om de anciënniteit van medewerkers te belonen op een andere manier dan door de toekenning van een premie. De Bank verbindt zicht ertoe om dit punt te bespreken voor 31 maart 2024 met de ondertekende partijen van deze CAO. VOSSCO : De Bank verbindt zich ertoe om uiterlijk voor 31 december 2023 binnen de Raad van Bestuur van VOSCCO vzw met concrete voorstellen, uitgewerkt in samenspraak met de Werknemersorganisaties, te komen met als doel het huidige aanbod en werking te moderniseren en aan te passen aan de trends van vandaag. Procedure Performance & Consequence Management : · De procedure voor Performance & Consequence Management moet worden herzien, met een bijzondere nadruk op de kwalitatieve ondersteuning en dit van bij de start van een (under) performance traject. Werknemers die het voorwerp zouden uitmaken van een (under) performance traject (inclusief de laatste kans procedure) mogen immers niet verrast zijn indien deze boodschap door het management wordt gegeven. · Voor zover de Bank voldoende middelen ter beschikking stelt voor het verbeteren van de kwalitatieve ondersteuning en het toezicht op de praktische uitvoering ervan doeltreffend is, komen de Partijen overeen om vanaf de Mid- Year evaluatie van 2024 de negatieve perceptie van een laatste kans van 6 maanden te evolueren naar een Performance Improvement Plan (PIP) van 3 maanden. Het idee is dat een PIP noodzakelijkerwijs moet volgen op een voldoende lange periode van coaching en training (nader te bepalen), dit na een eerste formeel feedback moment van (under)performance. · In de nasleep van deze CAO zal een werkgroep worden opgericht met als doel de modaliteiten te bepalen. De Bank bevestigt dat de werknemersorganisaties een belangrijke rol spelen in het kader van een performance traject. Enkel gezamenlijke conclusies en overeenstemming tussen de Partijen zullen leiden tot de effectieve uitvoering van dit artikel. De Partijen willen de conclusies van deze werkgroep finaliseren tegen uiterlijk de Mid- Year evaluatie van 2024 met als doel een inwerkingtreding vanaf de Mid-Year evauluatie van 2024. · In de tussen tijd komen de Partijen overeen dat de CAO van 2004 (waarin de laatste kans procedure is vastgelegd) van toepassing blijft, dit tot de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van een eventuele CAO welke deze vervangt.


III Eenmalige toekenning van een koopkrachtpremie onder de vorm van consumptiecheque in elektronische vorm

In het kader van het Koninklijk Besluit van 23 april 2023 betreffende de koopkrachtpremie (BS 28 april 2023) en in de mate dat de Bank tijdens de crisis goede resultaten heeft behaald, hebben we de mogelijkheid om uitzonderlijk en eenmalig een koopkrachtpremie van een maximumbedrag van 500 EUR te ontvangen.


IV Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Teneinde de werknemers aan te moedigen om deel te nemen aan het verwezenlijken van de ambities van ING en hun gelanceerde initiatieven inzake duurzaamheid ter vermindering van hun ecologische voetafdruk te blijven promoten, wenst ING de toekenning van de collectieve bonus aan de volgende doelstellingen te koppelen:

  1. het rendement op eigen vermogen van ING Belux berekend op de manier van management accounting;

  2. de klanttevredenheid, de Net Promoter Score Retail;

  3. een doelstelling “Sustainability” (duurzaamheid) in het kader van mobiliteit, met name een vermindering van de hoeveelheid koolstofdioxide-uitstoot (CO2) m.b.t. het professioneel gebruik van bedrijfswagen en privéwagens.

Schrapping van de mogelijke extra premie van €1.500 bij extra hoge winst.En wat denk jij ervan ?

De directie laat er geen gras over groeien en wenst dat de vakbonden zo snel mogelijk beslissen over deze CAO. We hebben echter geen exact cijfer over de impact op het personeel tijdens komende evoluties. Laat alvast weten hoe jij hierover denkt in deze korte anonieme enquête
Heeft u echter nog vragen? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur uw mail naar: BE-CGSLB-ACLVB


Banken (PC 310) : Index + 0,5%

De salarisverhoging bedraagt 0,5% en gaat in per 1 september 2023.

Kommentarer


bottom of page