top of page

Team Members

Annick Francois

Annick Francois

CJE - Channel Mngmnt III CRM and Sales tools

CPPT CPBW - DS SD

Pierre-Alexandre De Maere d Aertrycke

Pierre-Alexandre De Maere d Aertrycke

Client Portfolio Banker II Personal Banking Centre 2

CPPT CPBW

Bauwens Patricia

Bauwens Patricia

Lead Operations IV

Juste Xavier

Juste Xavier

Engineer II

FR:

Depuis 15 ans dans la branche IT de la banque, c’est avec détermination que je me présente pour la deuxième fois aux élections sociales afin de tous vous représenter.
Dans le cadre de notre travail, il est primordial pour moi que chacun soit à la bonne place, traité avec respect et que nous travaillions en équipe avec des objectifs clairs.
C'est pourquoi mes priorités sont:
• Des objectifs et évaluations clairs, réalistes et transparents y compris dans le cadre de l'Orange Code.
• Les meilleures conditions de travail possible au sein d'ING: le bien-être au travail est en effet primordial pour tous les employés.
• L'équilibre travail/vie-privée et le droit à la déconnexion: ceci est nécessaire pour poursuivre une carrière durable de façon sereine.

Posé et attentif aux autres, j’aime écouter, observer ce et ceux qui m’entourent et réfléchir aux différentes façons d’améliorer notre quotidien au travail.
C’est dans cette optique que je souhaite avancer positivement avec vous. Votez 1 !

NL:

Vijftien jaar draai ik nu mee op de IT-afdeling van de bank en voor de tweede keer stel ik me vastberaden kandidaat voor de sociale verkiezingen.
In het kader van ons werk, vind ik het van essentieel belang dat iedereen zich op de juiste plaats bevindt, dat iedereen met respect behandeld wordt en dat we kunnen werken als een team met duidelijke doelen.
Daarom stel ik volgende prioriteiten :
• Duidelijke, realistische en transparante doelstellingen en evaluaties, eveneens in het kader van de "Orange Code".
• De best mogelijke werkomstandigheden binnen ING: het welzijn op het werk is inderdaad van primordiaal belang voor alle bedienden.
• Het evenwicht werk/privéleven en het deconnectierecht: deze zijn nodig om een duurzame carrière op een serene manier uit te bouwen.

Bedachtzaam en aandachtig voor anderen, kan ik luisteren en observeren wat en wie er in mijn omgeving leeft alsook nadenken over de verschillende manieren die ons dagelijks werk kunnen verbeteren.
Vanuit dit oogpunt wil ik samen met u, positief en constructief, vooruit. Stem 1 !

EN:

Since 15 years in the IT branch of the bank, it is with determination that I’m running for the social elections to represent you all.
In our daily work, it is essential for me that everyone is at the right place, is treated with respect and that we work as a team with obvious objectives.
That's why my priorities are:
• Clear, realistic and transparent objectives and assesments, also for Orange Code
• The best work-conditions within ING: well-being at work is indeed essential for all of us.
• The balance work/private life and the right to disconnect: this is required for a sustainable and serene carreer.

Thoughtful and caring for others, I like to listen and observe what surrounds me and think about the various ways to improve our daily work.
This is why I wish to go forward and positively with you. Vote 1 !

Verheyden Veronique

Verheyden Veronique

CJE - Product Management II

Thibaut Philippe

Thibaut Philippe

Retail Advice Specialist I

Agrawal Vineet

Agrawal Vineet

KYC Process Des & Control II

Geert De Bock

Geert De Bock

Coordinator Zone Centrum & Zuid - Coordinateur Zone Centre & Sud

Sinds 2020 hebben we onvermoeibare inspanning geleverd om jullie, leden en sympathisanten, verder op de hoogte te houden over het reilen en zeilen binnen onze bank.
Onze digitale nieuwsbrief "Blue Flash" is onze brug naar jullie om transparantie en duidelijkheid te geven.
Ons engagement voor een eerlijke communicatie blijft onverminderd

We blijven benadrukken dat gemaakte afspraken en sociaal overleg essentieel zijn, met het grootste respect voor onze kaders en bedienden.
Stabiliteit, erkenning voor de inzet van het personeel , een eerlijke evaluatieprocedure en een 4-dagen werkweek zijn enkele van onze prioriteiten voor de komende 4 jaar.

Jammer om te melden dat een vakbond vorig jaar de CAO heeft ondertekend zonder enig acht te slaan op het aantal personeelsleden die getroffen worden om de bank te verlaten en die tevens heeft geleid tot het wegvallen van onze jaarlijkse bonus van 1500 euro. Dit kunnen we zoniet maar voorbij laten gaan.

Deze sociale verkiezingen zijn van uiterst belang.
Laat uw stem gelden.

Wij zijn er voor alle personeelsleden, ongeacht graad of categorie, bedienden & kaders. 
Dit dragen wij ook uit,aan de onderhandelingstafel en in het sociaal overleg.Dominique De Boe

Dominique De Boe

KYC Process Des & Control II Chapter KYC 3

DS SD

Agoun Mohamed

Agoun Mohamed

Retail Advice Expert I

Montoisy Marie-Anne

Montoisy Marie-Anne

CJE - Universal II

Lambory Pierre Etienne

Lambory Pierre Etienne

CJE - Product Management II

Van Evelghem Veronique

Van Evelghem Veronique

Operations Professional III

Vasvani Komal

Vasvani Komal

Engineer III

Sandrine Martin

Sandrine Martin

Customer Loyalty Member III C Wholesale Banking 2

CPPT CPBW

Vonck Philippe

Vonck Philippe

Lead Operations I

Daix Marie Charlotte

Daix Marie Charlotte

Customer Loyalty Member III

Burtaux Bernard

Burtaux Bernard

Engineer II

Maurizot Laurence

Maurizot Laurence

Engineer II

Kyndt Tuur

Kyndt Tuur

Engineer III

bottom of page