top of page

Onderhandelingen van het Flex Plan - Stand van zaken


Op donderdag 4 juli verliet de werkgever de onderhandelingstafel met een ultimatum – te nemen of te laten - onder de bedreiging om vanaf 01 september 2022 nog alleen bestellingen van elektrische wagens toe te laten in het cafetariaplan. De directie wil een engagement van de vakbonden om de voorstellen die werden gedaan te gaan verdedigen bij het personeel.


De vakbonden hebben eind juli nog een laatste gedachtewisseling met onze Country Manager – Peter Adams - waarna het in rechte lijn zal gaan naar de uitvoering van de intenties van ING. In afwachting van deze gesprekken was de directie bereid om op vraag van de vakbonden de datum van invoering van alleen elektrische wagens uit te stellen tot 1 oktober. Bestellingen kunnen echter maar tot….23/09/2022!

De directie geeft echter nu al aan dat er geen ruimte meer is voor verdere toegevingen.


ACLVB heeft meer dan 40 schriftelijke vragen gesteld aan de directie. Vragen die tot op vandaag niet werden beantwoord.

De gevraagde cijfers krijgen we niet. En ook de presentaties die werden getoond tijdens de onderhandelingen - het is te zeggen die over de schermen flikkerden in een tempo sneller dan u en ik met onze ogen kunnen knipperen - worden niet gedeeld.

Alleen indien de plannen verdedigd worden door de vakbonden zal er informatie en documentatie verstrekt worden aan de vakbonden om te communiceren naar de achterban. Ongezien in de geschiedenis van deze bank!We kunnen moeilijk spreken over onderhandelingen- eerder van een monoloog. een kampachtige poging om de vakbonden te overtuigen van het geweldig plan dat hier op tafel ligt. Dit alles onder het mom van een nieuw cafetariaplan die moet onderhandeld worden.Feit is dat we in de geschiedenis van het onderhandelen van ING al veel meegemaakt hebben, maar deze ronde spant toch de kroon!


Laten we alles nog eens op een rijtje zetten en teruggaan naar de essentie van deze onderhandelingen:


Einde 2022 loopt de ruling van het huidige Cafetariaplan af en moet er een nieuwe ruling aangevraagd worden.

Feit is dat de bespreking van een ruling gebeurt tussen de bank en de fiscus. De vakbonden komen hier niet in tussen.

Een eenvoudige verlenging van de ruling was dus een mogelijkheid geweest…

Ons lijkt het ook nuttig om te kijken welke elementen deel uitmaken van de huidige ruling en welke (nieuwe) elementen worden toegevoegd.


De kost van het Flex Plan:

Van werkgeverszijde echter komt men met alarmerende berichten dat het Plan niet meer in evenwicht is of om het met de termen van de directie te zeggen : Kostenneutraal.

Een herziening van de gegeven kortingen dringt zich op, zo klinkt het vanuit werkgeverskant.


Boodschap begrepen, en dus lijkt het ons meer dan logisch dat we bekijken waar de kostendrivers zitten.

Wat stellen we vast ? de bank verdiende in 2020 nog 1,6 miljoen euro op het Cafetaria plan!

Om vervolgens te moeten vaststellen dat in 2021 de kosten van het Plan exploderen naar een deficit van 8,5 miljoen ofwel een verschil van 10,1 miljoen op een jaar tijd !

In het jaar 2022 komt daar nog eens 3,1 miljoen bij. We zitten ondertussen aan 11,6 miljoen euro!

Wanneer we vragen naar een verklaring hiervoor, krijgen we geen antwoord. Feit is dat de bank dit deficit wil wegwerken door de kortingen in het Flex Plan te reduceren.


Voor ons lijkt het evident dat de kosten van het Flex Plan inzichtelijk gemaakt worden en transparant worden gedeeld, zeker als je nieuwe elementen als het continu openzetten van het plan, toevoeging Medexel en groene leningen naar voor schuift.

Indien dit betekent dat de kosten nogmaals exponentieel gaan stijgen en dat u als werknemer het gelag betaalt dan is dit onaanvaardbaar!

Sterker, het zal de toekomst van het cafetariaplan verder hypothekeren.


Toevoeging van Medexel in het Cafetariaplan:


Opnieuw komt Medexel op de onderhandelingstafel. Daar waar dit vorig jaar in maart ook al voorwerp van onderhandelingen was en opgenomen in een CAO.

ACLVB heeft haar handtekening niet geplaatst, eenvoudig weg omdat het een lege doos was. Dit blijkt nu nog maar eens.


We stellen vast dat de werkgever met een aantal voorstellen komt, die niet eerder met ons werden doorgesproken, te nemen of te laten.

Natuurlijk komt dit ook met een prijs – voor het personeelslid zelfs meer dan een verdubbeling van de eigen bijdrage.

De prijs van een wagen verdubbelt toch ook niet als je er een optie van een open dak aan toevoegt ?

En wat met het aandeel van de werkgever? Vandaag past ING in de premie bij. De meer kost van het nieuwe voorstel daarentegen wordt volledig afgeschoven op de werknemer. ING wil haar aandeel niet verhogen. Men goochelt met een lagere premie als je het met flexbudget betaalt.

Op de vraag: “wat zijn de prijzen bij een exit of pensionering ?”, krijgen we geen antwoord…geen cijfers of simulaties. Alleen de melding dat de gepensioneerden een prijs per leeftijd zullen krijgen!

Op de vraag wat de kost van het toevoegen van Medexel in het Flex plan betekent (met mogelijk impact op toekomstige kortingen) krijgen we geen antwoord.


Elektrische wagens vanaf 01/10/2022


Laat het duidelijk zijn. Het gaat hier eerder over het gevolg van een beslissing genomen in Amsterdam, dan een oorzaak van het hernieuwen van de ruling van het Flexplan.

De implementatie ervan, zo bruusk en met een impact voor alle personeelsleden doet terecht vragen rijzen.


Zoals de opwekking van elektriciteit (met gas, steenkool en kernenergie…) is dit wel zo groen?

De bestaande infrastructuur die er nog niet op voorzien is, te beginnen bij de ING gebouwen.

En zijn elektrische wagens wel zo groen in productie zoals men beweert ?


Tegenvoorstellen:

Het is nogmaals aangetoond dat het Flexibel loon een koopkrachtverlies betekent op middellange en lange termijn.

Tegenvoorstellen zoals indexering van Flex of opwaardering van budgetten voor wagens worden steevast geweigerd.Het flexibel loon is niet geïndexeerd zoals dat wel gebeurt bij andere banken. Het blijven bijpassen vanuit uw baremiek loon om de koopkracht in uw flex te handhaven is nefast en resulteert niet in een remediëring van het probleem. Bovendien heeft dit mechanisme een negatieve impact op lange termijn op de evolutie van uw loon en sociale zekerheden zoals (aanvullend) pensioenopbouw, aanvullend vakantiegeld, ontslagvergoeding, 13de maand en dus ook …uw Flex!

Een vicieuze cirkel met een negatieve uitkomst die vooral voelbaar wordt in tijden van (sterke) inflatie.


Conclusie:


In september zal onze fractie zich definitief buigen over de voorstellen van de directie. Laat het duidelijk zijn dat wij antwoorden willen op onze openstaande vragen.

Het achterhouden van informatie zal ons niet beletten om de dingen te onderzoeken van onze kant. En we zullen hiervoor onze tijd nemen!

Bij gerede twijfel, zullen we niet overstag gaan en onze verantwoordelijkheid nemen!

Bij deze een oproep aan de directie om klaarheid te scheppen !
Comments


bottom of page