top of page

Communicatie van het GVF


Sociaal overleg: de maat is vol


Beste collega’s,


Jullie hebben, rond de jaarwisseling, via diverse kanalen, zowel van werknemerszijde als werkgeverszijde vernomen welke wijzigingen de laatste onderhandelingen aan het Flex Reward Plan hebben opgebracht.

Een van de aanpassingen, was de uitbreiding van de dekking die Medexel aanbiedt bv. op vlak van brilglazen, bezoeken aan een psycholoog, medicatie enz.

Deze uitbreiding heeft uiteraard ook een kostprijs. De opzet van de vakbonden was om van deze meerkost een gedeelde verantwoordelijkheid te maken en dus deels door de werknemer te laten dragen en deels door werkgever, zoals het altijd geweest is in het VOSSCO-verhaal.

Heel verwonderlijk, weigerde de directie haar verantwoordelijkheid op te nemen en in de meerkost haar steentje bij te dragen. Dit werd uiteindelijk een breekpunt, waardoor de onderhandelingen herhaaldelijk werden onderbroken.

Uiteindelijk, namen de vakbonden wel hun verantwoordelijkheid om, niettegenstaande dit fundamentele euvel, toch een handtekening te zetten onder het Flex Reward dossier. De Medexel bijdrage kan ondertussen wel via het Flex Reward Plan gefinancierd worden door onze personeelsleden, wat een voordeel betekent t.o.v. vroeger op vlak van koopkracht, aangezien de premie via het brutoloon (flex budget) kan betaald worden.


Tot overmaat van ramp, kwam de directie, na het tekenen van de CAO, echter met het nieuws, dat de dekking dan toch niet zo uitgebreid zou zijn zoals voorgesteld tijdens de onderhandelingen.

Eén van de onderhandelde zaken, was een aanpassing/uitbreiding in die zin, dat ALLE medicatie op doktersvoorschrift (niet terugbetaald door de mutualiteit, maar wel RIZIV erkend),vanaf 1/1/2023 zou terugbetaald worden tot €250. Voor deze uitbreiding wordt ook een extra kost aangerekend. Plots kwam er een rechtzetting (op 21/11/2022) nadat de CAO al getekend was, waarbij de directie ons vertelde dat dit niet op alle medicatie van toepassing is, maar slechts op medicatie gelinkt aan een ernstige ziekte of ziekenhuisopname. Dat is een groot verschil, dat kan oplopen tot €250 per jaar, per gezinslid, voor bepaalde medicatie zoals bvb. Dafalgan! De werkgever had de afvaardiging van Medexel “verkeerd begrepen”… De meerkost voor de beloofde extra dekking, zou dan wel even hoog blijven???!!!

Dit is voor de vakbonden totaal onaanvaardbaar! Wanneer er onderhandeld wordt met een duidelijk besluit en er wordt een CAO getekend, dan dienen de afspraken die kaderen in de onderhandelingen om tot die CAO te komen, te worden gerespecteerd! Wat hier gebeurt, is “du jamais vu” in de geschiedenis van het sociaal overleg van deze Bank! Dit getuigt van géén respect t.o.v. het sociaal overleg én alle werknemers van deze onderneming.


De vakbonden hebben de werkgever hierover uitgebreid geïnterpelleerd, maar “wat baten kaars en bril als den uil niet zien en wil”??!!


Dergelijke koppigheid van werkgeverszijde, tegen beter weten in, is ondertussen de regel geworden. De emmer was al goed aan het vollopen, maar dit laatste voorval is voor ons vakbonden echt “de druppel die de emmer laat overlopen”.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de directie ervan op de hoogte gebracht dat het geen enkele zin meer heeft om op die manier nog dossiers te onderhandelen. Er wordt weinig of niet meer geluisterd naar wat de werknemersafvaardiging inbrengt en de gemaakte afspraken worden ook al niet meer gevolgd door de werkgever.

We willen als vakbonden deze stelling ook kracht bijzetten, door op niveau van de financiële sector “de verzoening”aan te vragen tussen werkgever- en werknemersafvaardiging. Dit is in feite een eerste stap naar mogelijke acties binnen ING.

Indien we op 8 februari, tijdens deze verzoeningsvergadering, “de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg”, van ons dossier kunnen overtuigen, zullen zij ING aansporen om terug rond de tafel te gaan zitten met de vakbonden om deze impasse te déblokkeren. Op zich is dit echter nog geen garantie voor een oplossing. Als de werkgever volhardt in de boosheid, zullen we jullie verder informeren over de vakbondsacties die we binnen ING zullen organiseren.
20230126 Communicatie GVF - Communication FCS - Communication UFU
.pdf
Download PDF • 687KBVU: V. Vanwalleghem BBTK-SETCa, S. Ruys ACV Puls, A. Verstraeten CNE, M. Dedeyne ACLVBComments


bottom of page