top of page

BLUE FLASH DECEMBER 2021CORONAPREMIE:

Op sectorniveau werd al een akkoord bedongen om een Coronapremie van 250€ toe te kennen voor de sector.

Mede onder impuls van ACLVB werd in de sector CAO de mogelijkheid voorzien om op bedrijfsniveau eventueel betere akkoorden af te sluiten mits het afsluiten van een bedrijfs CAO.

We vonden het belangrijk dat de directie jullie een duidelijk signaal gaf voor de geleverde inspanningen tijdens deze COVID-19 pandemie.

Wij zijn dan ook verheugd dat de Directie hier aan tegemoet komt. Een premie van 500 € onder vorm van consumptiecheques zal toegekend worden voor de mensen die in aanmerking komen (Pro-rata tewerkstellingspercentage geassimileerd met de jaarlijkse gratificatie zoals voor het flex plan).


SPORT- & CULTUURCHEQUES

ING heeft besloten om vanaf 2022 de sport- en cultuurcheques onder elektronische vorm af te leveren. Momenteel is het reeds heel moeilijk om de papieren versie te gebruiken.

Bovendien zijn niet alle handelaars reeds overgeschakeld naar het nieuwe systeem. Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om elektronische cheques aan te bieden bij FNAC. Wij vragen aan ING dat tegen de uitkering in 2022 hieraan geremedieerd wordt.


VERANDERING UURROOSTERS RETAIL

ING wil opnieuw sleutelen aan de openingstijden van het kantorennet.

Samengevat zouden de laatavond openingen op donderdag en de zaterdag openingen wegvallen. De halve vrije dag in de week zou ook wegvallen. Het model van contacten op afspraak wordt naar voor geschoven.

ACLVB is vragende partij voor meer stabiliteit voor onze werknemers en vraagt om duidelijke afspraken te maken in een nieuwe CAO.

Bovendien vragen we bijzonder aandacht en oplossingen voor die specifieke gevallen die geimpacteerd worden door deze wijziging, vooral voor deeltijdsen.


CAO ONDERHANDELINGEN

We hebben niet stilgezeten en er zullen maar liefst nog 3 cao’s getekend worden voor het jaareinde.

Er komt een nieuwe CAO voor de risciogroepen. Dit is een uitvoering van de sectorafspraken in verband met opleiding voor de specifieke doelgroepen die bijzondere aandacht verdienen (o.a. op basis van leeftijd, herstructurering enz.)

Een tweede Cao voor de Coronapremie (zie hierboven).

Een derde Cao betreft de nieuwe inschaling van lonen volgens het model Korn Ferry HAY. Op 13 december krijgt elke personeelslid een individuele boodschap met de inschaling van zijn functie.

Niettegenstaande dat elke functie werd doorgelicht en gewogen is het belangrijk dat iedereen nakijkt of zijn functiebeschrijving overeenkomt met de dagelijkse realiteit. Beroep kan nog aangetekend worden tot 30 dagen na deze datum.


ONDERNEMINGSRAAD

Na het éénduidig signaal van het Gemeenschappelijk vakbondsfront gegeven in de ondernemingsraad van 18/11 (nvdr: de fracties hebben de OR verlaten naar aanleiding van nieuwe herstructureringen in het net) moeten wij jammer genoeg vaststellen dat éénzelfde actie met alle fracties niet volgde. Het is te betreuren dat verschillende individuele kleinere acties werden ondernomen door fracties afzonderlijk zonder concertatie met alle partijen. Het ondermijnt de slagkracht en “speaking with one voice”. Het personeel vraagt deze unie, wij ondersteunen deze vraag, maar iedereen moet wel meewillen…

ACLVB heeft alvast bijkomende duiding gevraagd in een volgende OR over welke kantoren op de schop gaan en de planning hiervan. Wij vragen zuurstof voor onze mensen van Retail die te veel, te snel telkens weer door de molen gedraaid worden…


WEBSITE ACLVB-CGSLB@ING

Goed nieuws! Na een lange tijd van hard werken is onze nieuwe website zo goed als klaar om gelanceerd te worden. Even geduld op 21/12 is het dan zover.Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Blijf op de hoogte !Stuur naar believen door naar collega’s.


Comentarios


bottom of page