top of page

ACLVB informeert u : CAO's


Beste,


We zitten in de laatste rechte lijn van de CAO-besprekingen. Wij hebben met de directie nu meer dan 2 maand onderhandeld en zijn aan het beslissingsmoment gekomen of wij al dan niet de voorstellen zullen aanvaarden. Aangezien uw mening voor ons telt en wij absoluut willen zeker zijn dat het personeel deze nieuwe wijzigingen ook draagt geven wij hierna de verschillende topics weer.

Bij elke topic zetten wij de positieve en negatieve punten zodat jullie met kennis van zaken zelf een oordeel kunnen vellen.

De feedback die wij ontvangen zal meegenomen worden in de uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot ondertekening van de verschillende cao’s.


CAO 1: Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende evoluties en begeleidingsmaatregelen:


Job-to-Job incubator: Voor de periode 2021-2023 een vereenvoudigd proces bij toekomstige herstructureringen die worden aangekondigd in de Ondernemingsraad.


Pluspunten

 • Korte doorlooptijd tot max 9 weken

 • Onafhankelijk proces

 • Voor 2021 minstens 1 job aanbod gegarandeerd

 • Begeleiding naar de nieuwe functie

 • Advies vakbonden mogelijk na aankondiging in de OR.

Minpunten

 • Geen garanties van jobaanbod voor periode 2022-2023

 • Werknemer moet job aanvaarden bij gelijkwaardige functie indien alle afspraken van deze cao zijn vervuld.

 • Na aankondiging in ondernemingsraad wordt er overgegaan tot communicatie naar de betrokken werknemers.

Niettegenstaande ING spreekt over een evolutie, gaat het hier duidelijk over herstructureringen die zullen gebeuren in de periode 2021-2023. Wij zijn van mening dat de directie na de aankondiging in de OR onmiddellijk zal overgaan tot de uitvoering van haar intenties zonder dat er verder nog moet onderhandeld worden met de vakbonden. Een advies van de sociale partners is nog steeds mogelijk maar is nooit bindend.

ING heeft hiermee vrij spel om over te gaan tot afbouw van het effectief in de komende 3 jaar en dit nog voor het vorige plan is afgelopen. Bovendien zullen departementen die voorzien. waren om te vertrekken onder het oude plan nu onder minder gunstige omstandigheden "evolueren".


Geografische mobiliteit:


Pluspunten

 • Engagement van minstens 1 dag telewerk voor iedereen (uitgezonderd: Kassiers en Customer Coaches)

 • Ambitie om 50% thuiswerk te faciliteren

 • Eénmalige bruto premie (2000 – 3000 – 4000) voor substantiële inspanning woon-werk verplaatsing respectievelijk (> dan 60 km/80 km/100km) In combinatie met thuiswerk respectievelijk <50%, 50-70%, >70%)

 • + 2 extra verlofdagen voor substantiële inspanning > dan 80km of >100km

Minpunten

 • Uitdrukkelijke bevestiging dat de plaats van tewerkstelling minder relevant wordt voor zover dit geen substantiële inspanningen van woon-werkverkeer uitmaakt.

 • 2 bijkomende verlofdagen zijn geplafonneerd tot 41 dagen. (kannibalisme mogelijk)


Functie (wijziging) :


Pluspunten

 • Engagement voor 2021 om minstens 1 gelijkwaardige functie aan te bieden bij herstructurering.

 • Behoud loon & vakantiedagen bij aanvaarden functie daling

 • Promotie 175€/350€ bij aanvaarding functie stijging (1 of >2 graden)

 • Weigering mogelijk bij functie stijging of daling

 • Voor periode 2022-2023 eveneens recht op vergoedingen en begeleidingsmaatregelen indien geen job voorstel wordt gedaan.

 • Mismatch procedure (met recht op pakket)

Bij recht op ontslag:

 • Tussenkomst in outplacement kosten

 • Anciënniteitspremie v.a. 10 jaar anciënniteit

Minpunten

 • Definitie gelijkwaardige functie: functie met dezelfde functieklasse wordt beschouwd alsgelijkwaardig.

 • Een werknemer aan wie een gelijkwaardige functie wordt voorgesteld in kader van een herstructurering moet deze aanvaarden.

 • Bij niet aanvaarding is men ontslagnemend. (Geen recht op ontslag pakket!)

 • Werknemers met minder dan 10j. anciënniteit hebben geen recht op ancienniteitspremie.

 • Geen engagement voor job aanbod voor periode 2022-2023.

 • Mismatch procedure is uitzonderlijk en pas mogelijk in onderling akkoord en na 3 tot 6 maanden effectief de job gedaan te hebben.

Op het eerste zicht lijkt het pakket aantrekkelijk, toch is ze niet meer van het niveau van 2016.

Bovendien geven wij nog graag mee dat ongeveer 50% van de werknemers bij ING een senioriteit heeft van minder dan 10 jaar. Bij deze werknemers valt dus de anciënniteitspremie weg.

Ook de mismatch zal arbitrair bekeken worden door mensen van HR ook als er al een onderling akkoord bestaat tussen werknemer en manager.

Een ontslagpakket zal pas mogelijk zijn indien alle modaliteiten van deze CAO niet zijn ingevuld.


Uurrooster (wijziging) :


Minpunten

 • In het kader van een aangekondigde herstructurering zal de werknemer het uurrooster van toepassing op de nieuwe plaats van tewerkstelling overnemen.

De plaats van tewerkstelling, de functie en het uurrooster zijn essentiële elementen van het arbeidscontract. Met deze stellingnames wordt enerzijds de rem weggenomen om mensen intern te gaan verplaatsen, weliswaar binnen de afgesproken modaliteiten. Anderzijds zwakt zij de individuele rechten van de werknemer af om op basis van een wijziging van een van deze elementen een eenzijdige ontbinding van het arbeidscontract in hoofde van ING in te roepen.

We vestigen er nogmaals op dat de werknemer een functie aanbod van eenzelfde niveau moet aanvaarden of anders ontslagnemend is.CAO 2 + 3: Winstpremie en Cao90


Pluspunten

 • Vrijwaring van verworvenheden oudere werknemer

 • Indexering van de toegekende bedragen

 • Verdeling financieel risico over 2 cao’s

 • Jaarlijkse Indexering van de premies

 • Doelstellingen jaarlijks aanpasbaar

 • Extra premie van 15OO EUR (niet indexeerbaar) netto bij winst > 800 miljoen

Minpunten

 • Uitbetaling Cao90 gedeelte onderhevig aan doelstellingen. (Winst voor 80% - RoE ING Groep voor 10% en Verhoging Telewerk versus daling kosten schoonmaak voor 10%).

 • Doelstellingen jaarlijks aanpasbaar

 • Jaarlijkse Indexering van de doelstellingen

 • Geen positieve aanpassing bij stijgingen functieklasse(s)

Niettegenstaande dit voorstel merkelijk beter is dan wat oorspronkelijk op tafel lag, dienen wij toch te melden dat een mogelijk negatieve impact op de uitbetaling op de loer ligt. Vooral de hogere functieklassen met een senioriteit lager dan 5 jaar zullen dit voelen.


CAO 4 Diverse bepalingen :


Promoties


Pluspunten

 • 175€/350€ bij stijging met 1 graad/2graden

 • Vanaf 01/04/2021


Retail Traget bonus: Toekenning in Flexbudget : 50% A-F / 45% G-I


Pluspunten

 • Verworven in flexbudget ook bij functiewijziging in de toekomst.

Minpunten

 • Geen transparantie verdeling saldo Targetbonus (op discretionaire manier verdeeld.)

 • Geen index op Flex

 • Verlies aanvullend pensioenbijdragen voor werknemers in Defined Benefit Pensioen plan


MOBILITEIT: TERUGBETALING VAN DE VERVOERSKOSTEN


Pluspunten

 • Combinatie en terugbetaling verschillende vervoermiddelen woon-werkverkeer mogelijk. (eigen vervoer 10ct, fiets: 24ct, te voet 50ct, openbaar vervoer: systeem 3debetaler) via abonnement of flexibele tickets

 • Verhoogde fietsvergoeding: 0,24€/km vanaf 01/04/2021

 • Introductie van een App voor het beheer

Minpunten

 • Alleen terugbetaling van effectieve verplaatsingen woon-werk

 • Negatieve impact op maandelijkse loonfichemogelijk (Forfaitaire vergoeding woon-werkverkeer) = verlies koopkracht

 • Negatieve impact in fiscale aangifte mogelijk (belastingvrije sommen) = verlies koopkracht

De wijziging in de modaliteiten van de tussenkomst voor woon-werkverkeer is een gamechanger met een onmiddellijk impact op uw koopkracht. Bovendien gaan zij in tegen de sectorafspraken die hieromtrent bestaan.


TELEWERK


Pluspunten

 • Recht op 20% Telewerk en ambitie om naar 50% te evolueren

 • Vrijwillig karakter van telewerk

 • Behoud dagvergoeding 7,5€/dag maar plafond van 85€/maand

 • Invoering Telewerk vanaf buitenland max. 30 dagen onder bepaalde voorwaarden (engagement !)

 • Invoering budget bureaumateriaal 750€/3 jaar

 • Verhoging Internet vergoeding: 20€/maand

Minpunten

 • % telewerk afhankelijk van teamafspraken en business continuïteit

 • Het stellen van objectieven voor wat betreft Telewerk staat haaks op de stelling van het vrijwillig karakter

 • Modaliteiten worden verder geregeld/aanpasbaar in een Policy (buiten de cao)

 • Budget Bureau materiaal 750€: momenteel niet van toepassing voor Kassiers, Customer coaches en personen die genieten van een representatievergoeding vanwege fiscaal conflict ! (enkel een engagement van de directie om een oplossing te vinden indien ruling niet kan aangepast worden voor deze doelgroepen)


Landingsbanen:


Pluspunten

 • Bijpassing in aanvullende pensioenplannen voor werknemers die arbeidsprestaties verminderen naar 50% of 80% i.k.v. cao 103 voor wie hier op instapt in de periode 01/03/2021- 28/02/2026.

Varia:

Pluspunten

 • Vossco: Voorstel tot verhoging aanvullende kinderbijslag 5€/maand voor Vossco leden uiterlijk 30/06/2021.

 • Medexel: Engagement tot verbetering van deze hospitalisatieverzekeringAllicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB


Stuur naar believen door naar collega’s.

Wil u graag op de hoogte blijven ? schrijf u dan in op onze nieuwsbrief !


Comments


bottom of page