top of page

ACLVB informeert u :
Op donderdag 21/01 werd de ondernemingsraad in gemeenschappelijk vakbondsfront onderbroken.

Het feit dat het management snel reageerde met bijkomende informatie en voorzag in de mogelijkheid om bijkomende vragen te stellen bekrachtigt en rechtvaardigt deze actie.

Onze focus ligt op het individueel welzijn, koopkracht en respect voor het behoud van het salarispakket (en haar evolutie).


1. Het individueel welzijn:


Telewerk – Internet vergoeding

Het is een goede zaak dat het telewerk verder wordt uitgebouwd. Zij mag echter niet onderhevig zijn aan de willekeur van de werkgever. Het is belangrijk dat de mensen die hiervan willen gebruik maken, dat ook kunnen doen op een gelijkwaardige manier en op zelfstandige basis zonder interferentie van de manager.


De intentie enerzijds Telewerk te promoten en anderzijds het verlagen van de onkostenvergoeding voor thuiswerk zijn voor ons tegenstellingen die we niet goed begrijpen. Wij vragen dat het fiscaal plafond nagestreefd wordt. Ook voor wat betreft de tussenkomst voor Internet.

Een herziening naar beneden toe voor wat betreft de tussenkomst parking dringt zich ons inziens ook op.


Mobiliteit

Wij vinden het een goede zaak dat er overwogen wordt om een flexibeler mobiliteitsaanbod te hebben.

De intentie om het forfait woon-werkverkeer af te schaffen vinden we dan weer geen goede zaak en zelfs onaanvaardbaar ! Wij vragen hier eveneens dat het fiscaal plafond zou nagestreefd worden, zeker voor die mensen die hun eigen vervoersmiddelen gebruiken voor woon-werkverkeer.


Opleiding en stabiliteit van de werkplek:


De oude plannen zijn nog niet afgewerkt of er gaat al een nieuwe golf door het Retail personeel. Een heroriëntatie dringt zich op. Voor veel mensen is dit in slechts enkele jaren opnieuw een periode van onzekerheid. Ook de opleidingen volgen niet zoals het hoort en geven extra werkdruk bij de mensen.

De roep naar stabiliteit in de werkomgeving en ondersteuning van de diensten door meer opleiding en technische voorzieningen die werken wordt luider met de dag.


2. Koopkracht:


De winstparticipatie is voor ons een essentieel onderdeel van het salarispakket. Het huidige voorstel zoals dat vandaag op tafel ligt is onaanvaardbaar en niet transparant. Het is bovendien een regelrechte aanslag op de koopkracht.

Wij vinden het geen goed signaal naar het personeel toe, zeker niet na al de inspanningen van de afgelopen jaren. Het huidige voorstel is bovendien niet waterdicht naar zowel objectieven als resultaten. Met als gevolg een grote onzekerheid naar de toekomst toe.


Vergoeding Telewerk, woon-werkverkeer, winstparticipatie… wordt naar beneden herzien.

Het personeel heeft de afgelopen jaren al genoeg moeten inleveren op haar voordelen. Denken we maar aan de personeelsvoorwaarden, jubileum premies en dergelijke. We herhalen dat een degelijke vergoeding moet voorzien worden die het fiscaal plafond nastreeft in plaats van de bodem.


Target Bonus (PI):

De werkgever wil deze opsplitsen en 45% toekennen in het flex budget. Als reden geeft de directie op dat er een discordantie bestaat tussen oudere werknemers die over niet veel flex budget beschikken en de jongere werknemers die dit wel hebben.

Deze beweging lijkt à priori een goede zaak maar ons inziens neemt dit niet de kloof weg die hier boven werd vermeld maar maakt deze alleen nog maar groter. Bovendien is er een discriminatie in hoofde van de werknemers in het oude pensioenstelsel (het gaat hier toch over ongeveer 800 personeelsleden). Een gelijke behandeling van alle personeelsleden lijkt ons toch een begin van fatsoen.

Verder stellen wij ons vragen bij het feit of de restfractie van de target bonus (PI) nog voldoende groot is om onze commerciële medewerkers te motiveren.


Loonvoorwaarden:

De directie voorziet een wijziging in de salarisvergoeding wanneer iemand promoveert met één graad van 125€ naar 150€. Voor wie 2 graden ineens stijgt blijft het bedrag op 225€ staan.

De directie haalt in haar argumentatie aan dat de interne mobiliteit vandaag een probleem is binnen de bank. Wij zijn van oordeel dat dergelijke beslissingen deze in de hand werken. Wij vinden dat er een gelijkwaardige behandeling moet zijn of je nu één klasse of 2 klassen springt: + 150 eur (1 klasse)/ + 300 eur (2 klassen). Het behalen van 2 graden in 1 stap of 2 stappen zou geen verschil mogen maken in de uiteindelijke vergoeding die men krijgt!

Commentaires


bottom of page