top of page

Overlegorganen

 

De Ondernemingsraad (OR)

De Ondernemingsraad is een paritair orgaan bestaat in ondernemingen van een zekere grootte (minimaal 100 werknemers).

Heeft tot doel enerzijds het overleg en de samenwerking in sociale kwesties aan te moedigen en anderzijds te beantwoorden aan de wens van de werknemersorganisaties om geïnformeerd te worden omtrent de economische situatie van de onderneming en meer betrokken te worden bij de beslissingen van de werkgevers.

De Ondernemingsraad (OR) heeft de volgende taken:

 1. advies uitbrengen en alle suggesties of bezwaren te kennen geven over alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming kunnen wijzigen;

 2. ontvangen van economische en financiële informatie vanwege de werkgever;

 3. adviezen of verslagen uitbrengen over standpunten inzake economische aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren;

 4. het opmaken en wijzigen van het arbeidsreglement van de onderneming te zorgen voor de stipte toepassing van de sociale wetgeving ter bescherming van de werknemers;

 5. de in geval van afdanking en aanwerving te volgen criteria onderzoeken;

 6. de data van de jaarlijkse vakantiedagen bepalen en desgevallend een beurtwisseling voor het personeel in voeren;

 7. het beheer van maatschappelijke werken die door de onderneming ingesteld werden voor het welzijn van het personeel;

 8. alle maatregelen onderzoeken die geschikt zijn om de goede samenwerking tussen de werkgever en de werknemers te bevorderen;

 9. de bedrijfsrevisor voor te dragen;

 10. inlichtingen ontvangen met betrekking tot de tewerkstellingssituatie in de onderneming;

 11. in bepaalde omstandigheden de functies vervullen die toekomen aan het Comité voor Preventie en Bescherming.

 

De Ondernemingsraad heeft doorgaans een adviserende taak. In een beperkt aantal gevallen heeft de Ondernemingsraad beslissingsbevoegdheid bv. het arbeidsreglement.

Samenstelling Ondernemingsraad, commissies, beheerscomités, raden van bestuur van de vzw's die ressorteren onder de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad komt minstens eenmaal per maand samen (behalve in de maand augustus) in de zaal van de Ondernemingsraad (Sint-Michielswarande).

De beslissingen van de Raad worden genomen met unanimiteit van stemmen.

De Raad is samengesteld uit enerzijds een werkgeversafvaardiging en anderzijds een werknemersafvaardiging, gekozen door het personeel van de onderneming.

 • De werkgeversafvaardiging van de Ondernemingsraad van het bedrijf bestaat uit een lid van het Directiecomité als voorzitter, en meerdere effectieve of plaatsvervangende afgevaardigden, aangeduid onder de personeelsleden die een directiefunctie uitoefenen bij de bank.

 • De werknemersafvaardiging is samengesteld uit 27 effectieve afgevaardigden en evenveel plaatsvervangende afgevaardigden. Laatstgenoemden nemen deel aan de vergaderingen indien de effectieve leden verhinderd zijn of indien hun mandaat eindigt. Onder deze afgevaardigden vinden we vertegenwoordigers van elke personeelscategorie: bedienden arbeiders, kaderleden en jonge werknemers. 

21-0041_ACLVB achtergrond Teams_NF.png

Word kandidaat !

ACLVB bereidt zich voor op de sociale verkiezingen 2024.

We blijven groeien en zoeken bijgevolg extra kandidaten.

We zijn benieuwd naar jouw visie en inbreng.

Voel je je aangesproken? Kom op !

Waarom opkomen?

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen. Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Door deel te nemen aan de sociale verkiezingen geef je de ACLVB een krachtigere stem in de overlegorganen én kun jij het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.

Last but not least ga ook jijzelf erop vooruit dankzij je vakbondsengagement. Je voegt extra uitdaging toe aan je job. Bovendien breiden je kennis en vaardigheden razendsnel uit, da’s mooi meegenomen.

Kom op en maak deel uit van een boeiend nieuw netwerk.

Waar kan ik als kandidaat op rekenen?

Als kandidaat kun je o.a. rekenen op steun, service en opleidingen.

Maar bij de Liberale Vakbond is ook het moto

‘Vrije visie, eigen stem’ onlosmakelijk verbonden met je kandidatuur.

Om werknemers de garantie te bieden dat ze hun kandidatuur in vertrouwen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

Meer over bescherming ?

bottom of page