top of page

 

De Syndicale Delegatie (Afvaardiging)

Een Syndicale Afvaardiging wordt opgericht wanneer één of meerdere representatieve werknemersorganisaties erom verzoeken. Deze organisaties hebben evenwel slechts het recht kandidaten voor te dragen voor de verkiezing of de aanduiding van de Syndicale Afvaardiging, wanneer zij aan bepaalde bijkomende representativiteitscriteria voldoen. De organisaties moeten erover waken dat de aangeduide personen of de kandidaten voor de verkiezingen, zo representatief mogelijk zijn voor de verschillende afdelingen van de onderneming. Indien het mandaat van een syndicale afgevaardigde om gelijk welke reden een einde neemt, dan heeft de organisatie waartoe de afgevaardigde behoorde, bij ontstentenis van een plaatsvervanger, het recht een persoon aan te duiden om dit mandaat te beëindigen.

 

Algemene bevoegdheid

Algemeen wordt gesteld dat de bevoegdheden van de Syndicale Afvaardiging onder meer betrekking hebben op:

1. de arbeidsverhoudingen;

2. de onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten of akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de collectieve overeenkomsten of akkoorden die op andere vlakken zijn gesloten;

3. de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten;

4. de naleving van de algemene beginselen bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971.

 

Daarnaast heeft de Syndicale Afvaardiging ook het recht zich in te laten met individuele en collectieve geschillen. In verband met collectieve geschillen, heeft zij het recht door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger te worden gehoord, telkens een dergelijk geschil zich op het vlak van de onderneming voordoet of dreigt te ontstaan. Individuele klachten moeten langs de gewone hiërarchische weg worden ingediend door de belanghebbende werknemer. Deze kan zich op zijn verzoek echter laten bijstaan door zijn syndicale afgevaardigde. Bovendien heeft de Syndicale Afvaardiging het recht gehoord te worden naar aanleiding van elk individueel geschil dat langs deze weg niet kan worden opgelost.

SD DS ZC.PNG
21-0041_ACLVB achtergrond Teams_NF.png

Word kandidaat !

ACLVB bereidt zich voor op de sociale verkiezingen 2024.

We blijven groeien en zoeken bijgevolg extra kandidaten.

We zijn benieuwd naar jouw visie en inbreng.

Voel je je aangesproken? Kom op !

Waarom opkomen?

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen. Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Door deel te nemen aan de sociale verkiezingen geef je de ACLVB een krachtigere stem in de overlegorganen én kun jij het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.

Last but not least ga ook jijzelf erop vooruit dankzij je vakbondsengagement. Je voegt extra uitdaging toe aan je job. Bovendien breiden je kennis en vaardigheden razendsnel uit, da’s mooi meegenomen.

Kom op en maak deel uit van een boeiend nieuw netwerk.

Waar kan ik als kandidaat op rekenen?

Als kandidaat kun je o.a. rekenen op steun, service en opleidingen.

Maar bij de Liberale Vakbond is ook het moto

‘Vrije visie, eigen stem’ onlosmakelijk verbonden met je kandidatuur.

Om werknemers de garantie te bieden dat ze hun kandidatuur in vertrouwen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

Meer over bescherming ?

bottom of page